Advertisement
Advertisement
Abn logo
Advertisement

టిఫిన్స్ & స్నాక్స్

వెజ్ స్ప్రింగ్ రోల్స్వెజ్ స్ప్రింగ్ రోల్స్సొరకాయ దోశసొరకాయ దోశమంగళూరు బోండామంగళూరు బోండాఆమ్లా మిక్స్‌డ్‌ వెజిటబుల్‌  కట్‌లెట్‌ఆమ్లా మిక్స్‌డ్‌ వెజిటబుల్‌ కట్‌లెట్‌మెంతి పకోడీమెంతి పకోడీపెరుగు ఇడ్లీపెరుగు ఇడ్లీక్రిస్పీ కార్న్‌క్రిస్పీ కార్న్‌కొత్తిమీర వడలుకొత్తిమీర వడలువేరుశనగల చాట్‌వేరుశనగల చాట్‌దోశదోశకార్న్‌ చీజ్‌ బాల్స్‌కార్న్‌ చీజ్‌ బాల్స్‌మసాలా తమలపాకుల వడలుమసాలా తమలపాకుల వడలుఆలూ మసాలా పూరిఆలూ మసాలా పూరిబేక్డ్‌ అరటికాయ సమోసబేక్డ్‌ అరటికాయ సమోసఈస్ట్‌ వెస్ట్‌ స్ర్పింగ్‌ రోల్స్‌ఈస్ట్‌ వెస్ట్‌ స్ర్పింగ్‌ రోల్స్‌ఆల్మండ్‌ కోఫ్తాఆల్మండ్‌ కోఫ్తారాజ్మా పకోడిరాజ్మా పకోడివెజ్‌ బర్గర్‌వెజ్‌ బర్గర్‌పచ్చిబఠాణీ చీలా పచ్చిబఠాణీ చీలా చెస్ట్‌నట్స్‌ చీలాచెస్ట్‌నట్స్‌ చీలాబంగాళదుంప  ఉల్లిపాయ చీలాబంగాళదుంప ఉల్లిపాయ చీలావీట్‌ - వెజిటబుల్‌ చీలావీట్‌ - వెజిటబుల్‌ చీలాసొరకాయ - పెసర్లతో... చీలాసొరకాయ - పెసర్లతో... చీలామిక్స్‌డ్‌ మిల్లెట్‌ భేల్‌ పూరిమిక్స్‌డ్‌ మిల్లెట్‌ భేల్‌ పూరిరాగి కుకీస్‌రాగి కుకీస్‌బ్రొకోలి పనీర్‌ పీనట్‌ శాండ్‌విచ్‌బ్రొకోలి పనీర్‌ పీనట్‌ శాండ్‌విచ్‌కబాబ్స్‌కబాబ్స్‌భాంగ్‌ పకోడిభాంగ్‌ పకోడిఓట్స్‌ ఇడ్లీఓట్స్‌ ఇడ్లీఆపంఆపంమూంగ్‌ దాల్‌ ఛాట్‌మూంగ్‌ దాల్‌ ఛాట్‌పోహా కట్‌లెట్స్‌పోహా కట్‌లెట్స్‌రైస్‌ బాల్స్‌రైస్‌ బాల్స్‌భేన్‌ కి కబాబ్‌ భేన్‌ కి కబాబ్‌ సాబుదానా కబాబ్‌సాబుదానా కబాబ్‌దహీ కబాబ్‌దహీ కబాబ్‌క్యాబేజీ పకోడిక్యాబేజీ పకోడివిటమిన్‌ ఇడ్లీవిటమిన్‌ ఇడ్లీసేమియా కట్‌ లెట్‌సేమియా కట్‌ లెట్‌సేమియా పకోడిసేమియా పకోడిరాగి అటుకులతో ఆధరువులురాగి అటుకులతో ఆధరువులునల్లబెల్లం సంకటినల్లబెల్లం సంకటిమజ్జిగ సంకటిమజ్జిగ సంకటిమొక్కజొన్న అటుకులతో...మొక్కజొన్న అటుకులతో...బీట్‌రూట్‌ అటుకులతో..బీట్‌రూట్‌ అటుకులతో..అలసంద వడలుఅలసంద వడలుక్యాబేజీ వడలుక్యాబేజీ వడలుకార్న్‌ పనీర్‌ సమోసాకార్న్‌ పనీర్‌ సమోసాస్వీట్ కార్న్ వడలు (వీడియో)స్వీట్ కార్న్ వడలు (వీడియో)కంద దోశలుకంద దోశలు
Advertisement