Advertisement
Advertisement
Abn logo
Advertisement

స్టార్టర్స్

సోబా నూడుల్స్‌సోబా నూడుల్స్‌మసాలా అరటికాయ చిప్స్‌మసాలా అరటికాయ చిప్స్‌పనీర్‌ అనరద్న కబాబ్‌పనీర్‌ అనరద్న కబాబ్‌సగ్గుబియ్యం పొంగనాలుసగ్గుబియ్యం పొంగనాలుసగ్గుబియ్యం కిచిడీసగ్గుబియ్యం కిచిడీపెరుగు శాండ్‌విచ్‌పెరుగు శాండ్‌విచ్‌పొటాటో గ్రాటిన్‌పొటాటో గ్రాటిన్‌బీట్‌రూట్‌ కబాబ్‌బీట్‌రూట్‌ కబాబ్‌ఫిష్‌ కట్‌లెట్స్‌ఫిష్‌ కట్‌లెట్స్‌ఫిష్‌ ఫింగర్స్‌ఫిష్‌ ఫింగర్స్‌ఫిష్‌ టిక్కాఫిష్‌ టిక్కాముల్తానీ పనీర్‌ టిక్కాముల్తానీ పనీర్‌ టిక్కామసాల కుల్చామసాల కుల్చాపాలకూర, మెంతి మలయ్‌ పన్నీర్‌పాలకూర, మెంతి మలయ్‌ పన్నీర్‌స్వీట్‌ పొటాటో ఫ్రైస్‌స్వీట్‌ పొటాటో ఫ్రైస్‌మష్రూమ్స్ మంచూరియామష్రూమ్స్ మంచూరియాకాలీ ఫ్లవర్ మంచూరియా కాలీ ఫ్లవర్ మంచూరియా టొర్పెండో పెప్పర్‌టొర్పెండో పెప్పర్‌ఈజీ బ్రెడ్‌ టోస్ట్‌ ఈజీ బ్రెడ్‌ టోస్ట్‌ బ్రెడ్‌ పుడ్డింగ్‌ బ్రెడ్‌ పుడ్డింగ్‌ బ్రెడ్‌ 65 బ్రెడ్‌ 65 ఇడ్లీతో మంచూరియా ఇడ్లీతో మంచూరియా బ్రెడ్‌ మంచూరియా బ్రెడ్‌ మంచూరియా క్యారెట్‌ 65 క్యారెట్‌ 65 బీట్‌రూట్‌ మంచూరియా బీట్‌రూట్‌ మంచూరియా సీక్‌ కబాబ్‌ సీక్‌ కబాబ్‌ చికెన్‌ టిక్కా/ బోటీ కబాబ్‌ చికెన్‌ టిక్కా/ బోటీ కబాబ్‌ వెజ్‌ కబాబ్స్‌ వెజ్‌ కబాబ్స్‌ సేమియా మంచూరియా సేమియా మంచూరియా మిక్స్‌డ్‌ వెజ్‌ మంచూరియా మిక్స్‌డ్‌ వెజ్‌ మంచూరియా బోటీ కబాబ్‌ బోటీ కబాబ్‌ క్యారెట్‌ 65క్యారెట్‌ 65కాలీఫ్లవర్‌ 65 కాలీఫ్లవర్‌ 65 గోబీ మంచూరియాగోబీ మంచూరియారొయ్య కబాబ్‌రొయ్య కబాబ్‌మటన్‌ కబాబ్‌మటన్‌ కబాబ్‌మచ్చీ కబాబ్‌మచ్చీ కబాబ్‌వెజిటెబుల్‌ మంచూరియావెజిటెబుల్‌ మంచూరియావెజ్‌ మంచూరియావెజ్‌ మంచూరియావంకాయ మంచూరియావంకాయ మంచూరియాటమోటా చికెన్‌ మంచూరియాటమోటా చికెన్‌ మంచూరియాటమోటా బజియాటమోటా బజియాతందూరి మష్రూమ్స్‌తందూరి మష్రూమ్స్‌ప్రాన్స్‌ మంచూరియాప్రాన్స్‌ మంచూరియాపనీర్‌ కట్లీపనీర్‌ కట్లీమష్రూమ్‌ 65మష్రూమ్‌ 65ఫిష్‌ మంచూరియాఫిష్‌ మంచూరియాచిల్లీ ప్రాన్స్‌చిల్లీ ప్రాన్స్‌చిల్లీ బేబీకార్న్‌చిల్లీ బేబీకార్న్‌చికెన్‌ మంచూరియాచికెన్‌ మంచూరియా
Advertisement