Advertisement
Advertisement
Abn logo
Advertisement

నాన్‌వెజ్ టిఫిన్స్ & స్నాక్స్

అన్నానేటివ్‌ కోడి కారమ్‌ చిప్స్‌అన్నానేటివ్‌ కోడి కారమ్‌ చిప్స్‌టిక్కాటిక్కామంచూరియామంచూరియాఫిష్‌ కేక్‌ఫిష్‌ కేక్‌ఫింగర్స్‌ఫింగర్స్‌కట్‌లెట్స్‌కట్‌లెట్స్‌చిన్న చేపల వేపుడుచిన్న చేపల వేపుడుభార్వా ముర్గ్‌ లెగ్‌భార్వా ముర్గ్‌ లెగ్‌చక్నాచక్నాగురక్‌ కబాబ్‌గురక్‌ కబాబ్‌ముర్గ్‌ మలాయి కబాబ్‌ముర్గ్‌ మలాయి కబాబ్‌ఫ్రైడ్‌ చికెన్‌ఫ్రైడ్‌ చికెన్‌రొయ్యలు క్రిస్పీగా..రొయ్యలు క్రిస్పీగా..స్వీడిష్‌ మీట్‌ బాల్స్‌స్వీడిష్‌ మీట్‌ బాల్స్‌మటన్‌ లుక్మీమటన్‌ లుక్మీమటన్‌ కీమా బాల్స్మటన్‌ కీమా బాల్స్ఎగ్ వడఎగ్ వడఎగ్‌రోల్‌ఎగ్‌రోల్‌ఎగ్‌ ఫింగర్స్‌ఎగ్‌ ఫింగర్స్‌కబాబ్స్‌కబాబ్స్‌ఎగ్‌ 65ఎగ్‌ 65చికెన్ పకోడా (వీడియో)చికెన్ పకోడా (వీడియో)మ్యాంగో క్రంబ్‌ బార్స్‌మ్యాంగో క్రంబ్‌ బార్స్‌కకోరి కబాబ్‌కకోరి కబాబ్‌చికెన్‌ సాటేచికెన్‌ సాటేచికెన్‌ వింగ్స్‌చికెన్‌ వింగ్స్‌మటన్‌ చాప్స్‌మటన్‌ చాప్స్‌పాంకో ఫ్రైడ్‌ చికెన్‌పాంకో ఫ్రైడ్‌ చికెన్‌తంగ్డీ కబాబ్‌తంగ్డీ కబాబ్‌చికెన్‌ షవర్మా రోల్చికెన్‌ షవర్మా రోల్మటన్‌ రోల్‌మటన్‌ రోల్‌పనీర్‌ టిక్కా రోల్‌పనీర్‌ టిక్కా రోల్‌చికెన్‌ పకోడీచికెన్‌ పకోడీలాల్‌ మాస్‌లాల్‌ మాస్‌పార్సీ కట్‌లెట్స్‌పార్సీ కట్‌లెట్స్‌కీమా టిక్కీకీమా టిక్కీచికెన్ సమోసాచికెన్ సమోసాచికెన్‌ ప్యాకెట్‌చికెన్‌ ప్యాకెట్‌రొయ్యల పకోడీరొయ్యల పకోడీఫిష్‌ ఎగ్‌ పకోడిఫిష్‌ ఎగ్‌ పకోడినల్లి నిహారీనల్లి నిహారీసీక్‌ కబాబ్స్‌సీక్‌ కబాబ్స్‌రొయ్యలతో బేక్డ్‌ పొటాటోస్‌రొయ్యలతో బేక్డ్‌ పొటాటోస్‌మష్రూమ్‌ ఆమ్లెట్‌మష్రూమ్‌ ఆమ్లెట్‌ఎగ్‌ ఫ్లోరెంటైన్‌ (ఫ్రాన్స్‌)ఎగ్‌ ఫ్లోరెంటైన్‌ (ఫ్రాన్స్‌)ఎగ్ షక్షుక (ఇజ్రాయిల్‌)ఎగ్ షక్షుక (ఇజ్రాయిల్‌)పాయా నిహారీపాయా నిహారీమటన్‌ ఇష్టూమటన్‌ ఇష్టూచాప్లీ కబాబ్‌చాప్లీ కబాబ్‌గలౌటీ కబాబ్‌గలౌటీ కబాబ్‌
Advertisement